InvesteringsMaatschappij Binckhorst (I’M BINCK)

Stadslab Proeftuin voor vernieuwing

Van maart 2018 t/m april 2019 heeft I’M BINCK als één van de veertien proeftuinen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het Stadslab I’M BINCK uitgevoerd. Met de ‘Stadslabs – Proeftuin voor vernieuwing’ geeft het fonds invulling aan het programma ‘Innovatieve vormen van Opdrachtgeverschap’ die zij in opdracht van de ministeries van BZK en OCW uitvoert.

De centrale vraag was ‘Hoe kunnen de, op initiatief van I’M BINCK, samengestelde Kernwaarden Binckhorst 2017-2030 als leidende principes (bouwstenen) in de ontwikkeling van het gebied worden verankerd en middels een maatschappelijke businesscase collectief worden geborgd en beheerd’?

Gedurende het jaar dat het Stadslab draaide, zijn negen Lab-sessies georganiseerd waaraan een grote en gemengde groep deelnemers een bijdrage heeft geleverd. Deelnemers uit het gebied, ondernemers, gebruikers en bewoners, overheden, wetenschappers, experts en stadmakers uit andere steden. Samen hebben ze een grote rijkdom aan interessante resultaten bijeengebracht.

Hoe die schatkist optimaal te ontsluiten? Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten in woord en beeld. Daaronder zijn een aantal links opgenomen naar het overall activiteitenverslag en de verslagen van de verschillende sessies. En als je meer wilt weten, zijn daaronder de gegevens van de contactpersonen van I’M BINCK weergegeven.

Meer weten? Neem dan contact op met Sabrina Lindemann en Bram Heijkers via info@imbinck.nl