Stadslab

Stadslab

Stadslab Proeftuin voor vernieuwing: de InvesteringsMaatschappij Binckhorst (I’M BINCK)

Van maart 2018 t/m april 2019 heeft I’M BINCK als een van de veertien proeftuinen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het Stadslab I’M BINCK uitgevoerd. Met de ‘Stadslabs – Proeftuin voor vernieuwing’! geeft het fonds invulling aan het programma ‘Innovatieve vormen van Opdrachtgeverschap’, die zij in opdracht van de ministeries van BZK en OCW uitvoert.

Centrale vraag was: Hoe kunnen de, op initiatief van I’M BINCK samengestelde Kernwaarden Binckhorst 2017-2030 als leidende principes (bouwstenen) in de ontwikkeling van het gebied worden verankerd en middels een maatschappelijke businesscase collectief worden geborgd en beheerd?

Gedurende het jaar dat het Stadslab draaide, zijn negen Lab-sessies georganiseerd waaraan een grote en gemengde groep deelnemers een bijdrage heeft geleverd. Deelnemers uit het gebied, ondernemers, gebruikers en bewoners, overheden, experts en stadmakers uit andere steden, en wetenschappers. Samen hebben ze een grote rijkdom aan interessante resultaten bijeengebracht.

Hoe die schatkist optimaal te ontsluiten? Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten in woord en beeld. Daaronder zijn een aantal links opgenomen naar het overall Activiteitenverslag en de verslagen van de verschillende sessies. En als je meer wilt weten, zijn daaronder de gegevens van de contactpersonen van I’M BINCK weergegeven.

Samenvatting resultaten Stadslab I’M BINCK

Resultaten van het Stadslab zijn een kaart met drieënnegentig plekken waar de Kernwaarden zich in beeld maar ook geur en geluid manifesteren. Vier ‘denkrichtingen’ of brede concepten als ‘Havenwater als kwaliteit’ en ‘ruimte voor leren, wonen en werken’ waarin de kernwaarden en plekken kunnen worden verankerd. Na gezamenlijke prioriteitsstelling is één concept, aangevuld met relevant materiaal uit eerdere I’M BINCK initiatieven, uitgewerkt onder de noemer ‘PraktijkAcademie Binckhorst’. Waarbij zowel is gewerkt aan een inhoudelijke (Kernwaarden) als financieel-economische (meervoudige businesscase) invulling.

Er is geëxperimenteerd met methodieken om de kernwaarden voor een brede groep tastbaarder en bespreekbaar te maken zodat verschillende partijen deze ook in de praktijk als ‘waardenkompas’ kunnen gebruiken. En met de vraag welke tools nodig zijn om ook in de komende jaren de discussie over de kwaliteit van de leefomgeving in de Binckhorst actueel te houden.

I’M BINCK heeft ervaring opgedaan met werkvormen als 2- en 3-dimensionaal kaartmateriaal, het ontwikkelen van ‘placemats’ als procesinstrument om met een grotere groep thematische scenario’s voor eerder genoemde concepten te kunnen ontwikkelen, schetstechnieken en een format om meervoudige kosten-baten inzichtelijk te maken.

Daarnaast heeft I’M BINCK inhoudelijk bijgedragen aan het gemeentelijke Beeldkwaliteitsplan. Een resultaat uit deze samenwerking is het concept ‘Binckplekken, plekken van betekenis voor de identiteit van de Binckhorst door intrinsieke, cultuurhistorische waarden en een bijzonder programma met publiekstrekkende werking’ waarbij de Kernwaarden concreet als referentie werden gebruikt.

Tenslotte hebben drie experts in lab-sessie #9 drie aan de PraktijkAcademie Binckhorst aanvullende opties voor de InvesteringsMaatschappij Binckhorst gepresenteerd, te weten de Gebiedscoöperatie, het Dienstenbedrijf Binckhorst en het Havenbedrijf Binckhorst.

 

–   Verslag I’M BINCK Stadslab #7

–   Verslag I’M BINCK Stadslab #9

 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Sabrina Lindemann (info@imbinck.nl, 06 40012241) en Bram Heijkers (bram.heijkers@gmail.com, 06 30136162)

DSC_0151 (3)
DSC_0139 (3)