Voortgang Wijkenergieplan Binckhorst

De Binckhorst gaat mogelijk al tussen 2020 – 2030 als een van 10 prioritaire Haagse Groene Energiewijken over op schone energie. Nadat in 2019 de Energietransitie visie Binckhorst in een aantal Ronde Tafels met een brede mix aan betrokken uit de Binckhorst is besproken (zie hier meer informatie), wordt momenteel gewerkt aan het wijkenergieplan (WEP) Binckhorst.

De precieze invulling van het WEP hangt af van de inhoud van het stadsbrede Stedelijk Energie Plan (SEP). In dit SEP worden de belangrijkste ingrediënten van de strategie voor de hele stad beschreven om de overgang van fossiele naar duurzame energie in beweging te zetten. Het concept SEP is via deze link in te zien (het plan is als bijlage bij die pagina bijgesloten).

Zodra het concept WEP openbaar is, zal het via een mailing en de I’M BINCK nieuwsbrief en website gedeeld worden met geïnteresseerden uit het Binckhorst netwerk. Tot dat moment zijn antwoorden op een aantal inhoudelijke vragen rondom de energietransitie Binckhorst terug te lezen in de lijst van 26 Vragen & Antwoorden die tijdens de Ronde Tafels in 2019 zijn gesteld.

Hoe kan de gemeente u helpen bij de overstap op schone energie

De gemeente biedt voor ondernemers verschillende faciliteiten ten behoeve van een overstap naar schone energie waaronder informatievoorziening, advies en een overzicht van beschikbare subsidies.

Informatie hierover voor VVE’s en bedrijven is opgenomen op deze website van de gemeente. Ook kunnen ondernemers via de gemeente een jaar lang gratis gebruik maken van de milieubarometer. Alle Haagse bedrijven krijgen desgewenst ondersteuning van de gemeente bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Lees hier hoe u met uw bedrijf aan de slag kunt gaan. Deze website verwijst ook naar de website van Rijkswaterstaat waar erkende energiebesparing maatregels per bedrijfstak staan omschreven.

De gemeente helpt samen met Solar City de Binckse ondernemers bij de subsidieaanvraag voor Duurzame Energieproductie (als een bedrijf hiervoor in aanmerking komt). Van 24 november tot 17 december 2020 kunnen ondernemers de SDE++ subsidie van de Rijksoverheid aanvragen. Ondernemersdie denken over het plaatsen van zonnepanelen, kunnen laten onderzoeken of hun bedrijfsdak geschikt is en of ze in aanmerking komen voor de subsidie. De gemeente vergoedt voor de eerste 50 aanvragers de helft van de kosten van een haalbaarheidsonderzoek. Meer informatie hierover is te vinden op de site van SolarCity.

Verder wordt momenteel specifiek voor de Binckhorst gekeken naar aanvullende faciliteiten.  Denk aan mogelijkheden om met partners uit het gebied een Duurzaamheidskring Binckhorst op te zetten. En mogelijkheden om een digitaal platform te ontwikkelen waarop vraag & aanbod rondom energievraagstukken elkaar kunnen vinden. Eén platform waar zowel lokale initiatieven als projecten van gemeente en andere energiepartijen letterlijk op de kaart worden gezet. Met als doel het geven van inzicht in mogelijkheden voor samenwerking, en daarmee afstemmen van investeringen en voorkomen van desinvesteringen.

Vragen? Bel of mail Bram Heijkers(I’M BINCK, 06 3013 6162, bram@imbinck.nl)