De vastgestelde ‘Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1B’ en alle daarbij behorende stukken liggen met ingang van 30 december 2021 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage.

Aanleiding voor deze partiële herziening is de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de Haagse Asfaltcentrale (HAC), betoncentrale Cementbouw en de zandhandel op locatie Zonweg 23 per 1 januari 2022.

De partiële herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1B) ziet enkel op de gronden die onderdeel uitmaken van het gezoneerd industrieterrein Binckhorst Zuid en de bijbehorende geluidzone. Doel van deze herziening is het aanpassen van de zones van het gezoneerd industrieterrein, de bijbehorende geluidzone en de geurcontour behorend bij de bedrijven gevestigd op de locatie Zonweg 23 naar aanleiding van de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten per 1 januari 2022. Op deze locatie zijn de Haagse Asfaltcentrale (HAC), betoncentrale Cementbouw en de zandhandel gevestigd. De beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van deze bedrijven per 1 januari 2022 heeft positieve effecten op het woon- en leefklimaat en betekent dat per die datum betoncentrale Dyckerhoff Basal als enige bedrijf overblijft op het gezoneerd industrieterrein. Daarmee komt een deel van het gezoneerd industrieterrein te vervallen en wordt de bijbehorende geluidcontour ook kleiner. Met het beëindigen van de activiteiten van de asfaltcentrale zal daarnaast ook de bijbehorende geurcontour verdwijnen en blijft enkel de geurcontour van afvaloverslagbedrijf Renewi over in dit deel van de Binckhorst.

Met dit besluit worden de aangepaste contouren verwerkt in het omgevingsplan Binckhorst en wordt daarmee de nieuwe situatie juridisch-planologisch geborgd.

Het vaststellingsbesluit, de ‘Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1B’ en alle daarbij behorende stukken liggen met ingang van 30 december 2021 gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage:

Mocht u iets willen vragen over de partiële herziening omgevingsplan Binckhorst dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 070-353 4397.

Lees verder op de website van de gemeente Den Haag.