De gemeente Den Haag mag één op één grond verkopen in de Binckhorst voor de bouw van een nieuw kantoor van de Haagse Transport Maatschappij. Dat oordeelt de Haagse voorzieningenrechter. De criteria van de gemeente voor de verkoop passen binnen het Didam-arrest. Dat de gemeente expres criteria zou hebben opgesteld waar maar één partij aan kan voldoen, is volgens de rechter onzin. De criteria zo opstellen dat ook ongewenste plannen erbinnen passen, hoeft niet. Dan zou ruimtelijke ordening namelijk zinloos zijn.

De uitspraak van de rechter bevestigt dat strak sturen op de ruimtelijke invulling van een gebied ook met het Didam-arrest kan en dat dit directe gronduitgifte kan rechtvaardigen. Dit arrest, dat voortkomt uit een uitspraak van de Hoge Raad, bepaalt dat het direct gunnen van grond door een gemeente niet zomaar mag. Dat kan alleen met ‘toetsbare, objectieve en redelijke criteria’, om vriendjespolitiek te voorkomen. Anders moet er een open selectieprocedure plaatsvinden.

Wat was er precies aan de hand in Den Haag? De Haagse Transport Maatschappij (HTM) wil een nieuwe hoofdvestiging bouwen in de Binckhorst. Daarvoor wil de gemeente Den Haag een klein braakliggend perceel aan het bedrijf McReal Estate verkopen, dat al een aangrenzend stuk grond bezit. Het kantoor moet op de samengevoegde kavel komen.

Verploegen Beheer spande daarop een zaak aan tegen de gemeente. Volgens de groothandel in verwarming en sanitair had de gemeente de criteria voor de gronduitgifte zo opgesteld dat enkel McReal Estate eraan kon voldoen. ‘Willekeur en favoritisme’, beweerde Verploegen. Het bedrijf heeft zelf ook grond in het gebied, al grenst dit niet aan de gemeentekavel.

De rechter gaat niet mee in de bezwaren van Verploegen. Van willekeur en favoritisme is geen sprake. Geparafraseerd uit de uitspraak: ‘De gemeente heeft een ruime beleidsvrijheid om publiek-maatschappelijke belangen te dienen en beleidsdoelen te realiseren. Dat de gemeente heeft geoordeeld dat Verploegen niet aan de gestelde criteria kan voldoen, betekent anders dan Verploegen kennelijk meent, niet dat de gemeente het gelijkheidsbeginsel jegens Verploegen heeft geschonden.’

De rechter oordeelt dat de criteria die de gemeente stelt voor het één op één grond aanbieden aan McReal Estate binnen de kaders van het Didam-arrest vallen. Er ligt namelijk een duidelijke visie voor de Binckhorst. Het moet een gemengd woon-werkgebied worden met veel kantoren, en de ontwikkeling van het HTM-hoofdkwartier past daarbinnen.

Lees hier verder op de website van Stadszaken.