Stadmaken in de Binckhorst 2024

In februari was de kick-off van het vak Stadmaken. De eerstejaars studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) van de Hogeschool Rotterdam gaan in drie maanden tijd in de Binckhaven aan de slag met tijdelijke ingrepen om verbinding, ontmoeting en lopen te stimuleren. Dit gebeurt met partners in het gebied zoals stichting I’M BINCK. Op 7 juni zijn de resultaten te zien tijdens een publiek evenement.

Het project Stadmaken is een eerstejaars project voor studenten. 100 eerstejaars studenten gaan aan de slag met tijdelijke (ruimtelijke) ingrepen en/of een evenement om ideeën voor lange termijn in het hier en nu te testen en te laten zien aan partners uit het gebied. Het vakgebied van de RO-professional is in transitie. Gemeentes nemen een meer faciliterende rol in en burgers worden uitgenodigd om zelf meer initiatieven te nemen. Ontwikkelingen in de stad vinden in toenemende mate plaats op basis van samenwerking, co-creatie en ondernemerschap. De nieuwe omgevingswet ondersteunt deze ontwikkeling. Dit vertaalt zich in wijkgerichte aanpak door de gemeente en ruimte voor bottom-up initiatieven.

Hiervoor zijn ruimtelijke professionals nodig die in staat zijn te werken op basis van de nieuwe rolverdeling en de transitie naar de participatiesamenleving verder vorm kunnen geven. Dit project bereidt onze studenten voor op deze nieuwe rol in het veranderende werkveld. Ze leren omgaan met uiteenlopende belangen, complexiteit, onzekerheid en verandering. Tegelijkertijd worden ze midden in de praktijk geplaatst en ontwikkelen ze vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken, communiceren, initiatief nemen, verbinden, pionieren en ondernemen.

De studenten gaan per klas (4 klassen) in groepen van 5-6 studenten de mogelijkheden van een locatie onderzoeken op lange en korte termijn. Wat kan hier over 20 jaar en wat kan hier deze zomer? Welke wensen en ideeën zijn er? Wie doet mee? Doel is de potentie van de plek te laten zien door een ingreep op korte termijn. Dat kan een tijdelijke (ruimtelijke) ingreep, kortstondige activiteit of een andere vorm van community building zijn. De oplossing moet een meerwaarde bieden voor de wijk en zijn bewoners/ bezoekers/ ondernemers en hun betrekken bij de toekomst van dit gebied. Daarnaast moet de oplossing een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. De ideeën van de studenten worden getoetst op haalbaarheid en maatschappelijke relevantie.

Lees hier meer informatie over het project Stadmaken.

Fotografie: Marsel Loermans